torstai 12. joulukuuta 2013

LUTO

Luto-hanke on ensimmäinen normaalikoulujen lukioiden yhteinen hanke vuosille 2013-2015. Siinä kehitetään lukioiden  toimintakulttuuria kohti uutta arviointia ja opetussuunnitelmauudistusta. Konkreettisina tavoitteina on muuttaa toimintaa sekä opettajien että opiskelijoidenkin välillä yhteisöllisemmäksi. Tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen ja oppiminen luovat toisenlaista oppimisen ilmapiiriä, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osallisena. Myös fyysisen ja teknisen toimintaympäristön tulee tukea yhdessä oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Yksi LUTO-hankkeen tavoitteista on, että opettajat kokeilevat opetuksessaan erilaisia oppimisalustoja, digitaalisia välineitä ja sähköisiä oppikirjoja, joita arvioidaan ja ehkä myös kehitetäänkin palvelemaan paremmin lukiolaisten tarpeita. Hankkeen avulla tutkitaan lisäksi tieto- ja viestintäteknologian eri  mahdollisuuksia tuoda joustavuutta ja monimuotoisuutta opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon, jotta opiskelijat saisivat tarvitsemansa tuen jatko-opintojensa suunnitteluun ja kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa turvaamiseen.

Joustavuutta etsitään myös kurssien suorittamiseen tai oman osaamisen osoittamiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen koeakvaario yhteistyössä yliopistojen kanssa on yksi normaalikoulujen lukioiden mielenkiinnon ja kehittämisen kohde. Monipuolisten koemahdollisuuksien lisäksi hankkeessa luodaan uusia arviointimuotoja lukion kursseihin. Tavoitteena on prosessinaikaisen arvioinnin vahvistaminen ja arvioitavien elementtien määritteleminen, testaaminen ja kirjaaminen uuden lukion opetussuunnitelman kehittämistä varten.

LUTO-hanke koskee kahdeksan normaalikoulun lukion jokaista opettajaa. Norsseissa toimitaan perinteisesti ennakkoluulottomasti, uusia työtapoja kokeillen.  Olemme tähän asti tottuneet  jakamaan ideoitamme ja kokemuksiamme lähinnä omassa koulussamme, mutta nyt koulukohtaiset koordinaattorit kannustavat kollegoja jakamaan niitä myös  valtakunnallisesti. Näin LUTO merkitsee tälläkin tavalla meille opettajille toimintakulttuurin muutosta. Kokemusten jakamiseen kannustetaan myös tukemalla aineryhmäkohtaisia tapaamisia.  

Tässä blogissa esitellään erilaisia hyviä käytänteitä niin aineryhmäkohtaisesti kuin yleisestikin. Kirjoittajina on normaalikoulujen lukioiden opettajia, rehtoreita ja muita hankkeeseen liittyviä toimijoita.