tiistai 22. huhtikuuta 2014

Tampereen yliopiston normaalikoulu ja LUTO-hanke


Taustaa
Lukuvuonna 2014-2015 iPad on henkilökohtaisena opiskeluvälineenä käytössä kaikilla Tampereen norssin lukiolaisilla, tällä hetkellä iPad löytyy 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoilta. Lukion opettajilla on omat iPadit ja Apple-tv löytyy monista luokkatiloista. Lukiolaisten keskuudesta on valittu joukko iPad-tuutoreita, jotka saavat toisten opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan iPadien käytön tukemisesta lukiokurssin.

Tampereen norssilla lukion toimintakulttuurin muutokseen on tähän mennessä panostettu erityisesti sähköistä arviointia ja lukiolaisten hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä ja kokeiluilla. 


Sähköinen arviointi
Sähköistä arviointia on kehitetty suunnittelemalla Tampereen norssin koulukirjastoon sähköisiä kokeita varten tenttiakvaario Tampereen yliopiston tietohallinnon kanssa. Suunnittelu alkoi syksyllä 2013 tutustumiskäynnillä Tampereen yliopiston tenttiakvaarioon, jossa myös yksi lukion ryhmä teki kurssikokeensa sähköisesti. Tämän jälkeen aloitettiin suunnittelutyö normaalikoulun koulukirjaston muutostöiden osalta ja nyt keväällä 2014 tenttiakvaario on laitteita vaille valmis. Ennen tenttiakvaarion laitteiden saapumista lukiolaiset voivat tehdä tilassa sähköisiä kokeita iPadeillaan ohjatun käytön tilassa esim. Edmodo-sovelluksella, jota on käytetty sähköisten kurssikokeiden tekoon ja arviointiin mm. saksan, englannin ja äidinkielen kursseilla. 

Tenttiakvaarion tenttijärjestelmästä on suunnitteilla Tampereen yliopiston tenttijärjestelmän mukainen, mikä mahdollistaa myös opetusharjoittelijoiden sähköisten tenttien tekemisen normaalikoululta käsin. Tällä hetkellä Tampereen yliopisto käyttää sähköisissä tenteissä Moodle-ympäristöä. Tenttiakvaariota hyödynnetään myös Digabi-käyttöjärjestelmän tai muiden ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen liittyvien järjestelmien testaamiseen.
Tilan on tarkoitus toimia ajanvarausperiaatteella, jolloin opiskelija voi käydä tekemässä kokeen tenttiakvaariossa varaamanaan aikana kameravalvonnassa.

Sähköisen arvioinnin lisäksi Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on tehty eri aineryhmissä sähköisten oppimisympäristöjen sekä iPadin pedagogiseen käyttöön liittyviä kokeilu- ja tutkimushankkeita, joiden raportoinnit ovat parhaillaan käynnissä. Kokeilu- ja tutkimushankkeiden tulokset julkaistaan Tampereen yliopiston normaalikoulun omassa lukion kehittämishankkeen blogissa digitalisoituva-tynlukio.blogspot.fi, jossa voi myös seurata sähköiseen arviointiin ja Oiva-sovellukseen liittyviä kehitysaskeleita.Lukiolaisten hyvinvoinnin tukeminen
Oiva-sovelluksen käyttöönotto aloitettiin Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa syksyllä 2013. Tavoitteena oli tarjota työvälineitä jännittämisen ja stressin käsittelyyn abiturienteille, jotka osallistuivat kevään 2014 ylioppilaskokeisiin. 

Oiva -sovelluksen käyttöönotto aloitettiin abeille suunnatulla hyvinvointikurssilla. Kurssiin kuului myös osallistuminen tutkimukseen, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja VTT:n kanssa. Tutkimuksen nimi on ”Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja stressin vähentäminen Oiva-mobiilisovelluksen avulla.”

Hyvinvointikurssiin kuului kolme tapaamista, jossa ensimmäisellä kerralla informoitiin Oiva-sovelluksesta, otettiin sovellus käyttöön sekä tehtiin tutkimukseen kuuluva alkukartoitus, jossa mitattiin osallistujien kokemaa hyvinvointia ja stressin ja ahdistuksen tasoa. Ensimmäinen tapaaminen oli joulukuussa 2013. Toisella kertaa kyseltiin kuulumisia ja käyttäjäkokemuksia Oivan suhteen parin kuukauden käytön jälkeen. Kolmas ja viimein kerta oli maaliskuussa 2014. Tuolloin tehtiin jälleen kartoitus osallistujien kokemasta hyvinvoinnista kuulumisten ja käyttäjäkokemusten kartoitusten lisäksi.

Kurssilaiset työskentelivät omalla ajallaan itsenäisesti Oivan harjoitteiden parissa. Kaikkiin kolmeen tapaamiseen osallistuneet ja Oivaa vapaa-ajalla käyttäneet opiskelijat antoivat positiivista palautetta Oivasta. Opiskelijoiden kanssa käydyn keskustelun perusteella Oiva on hyvä ja selkeä sovellus, joka sopii hyvin opiskelijoille stressin ja jännityksen lievitykseen, univaikeuksien lievittämiseen sekä itsetutkiskeluun. Virallisia tutkimustuloksia vielä odotetaan.

Oiva- hyvinvointiohjelma 
www.oivamieli.fiLUTO vid Vasa övningsskola

Vid Vasa övningsskolas gymnasium ser vi LUTO-projektet som en god möjlighet att skapa kontaktytor till övriga övningsskolor. Genom detta kan vi få och dela med oss av kunskaper och erfarenheter då det gäller utvecklingen av skolans verksamhetskultur och lärmiljö. Nedan följer några exempel på sådant som varit och är aktuellt under läsåret 2013-2014.

1. 1-1 från hösten 2014
Vi närmar oss övergången till en digitaliserad studentexamen och de första elektroniska proven skrivs hösten 2016. De studerande som inleder sina studier i gymnasiet i höst kommer troligen att skriva något av studentproven med hjälp av dator. Vid Vasa övningsskolas gymnasium planerar vi nu på allvar att fr.o.m. hösten 2014 gå in för det som brukar kallas 1-1 (en dator per studerande). Vi har en grupp som aktivt jobbar med detta och vi har konstaterat att det finns mycket som behöver tas i beaktande. Det kunde vara intressant att också höra mera om hur övriga övningsskolor tänker kring dessa frågor.

2. Digitalisering av undervisning samt elektroniska uppgifter och prov
Ett av LUTO-projektets konkreta mål är att utvärdera och utveckla användningen av elektroniska verktyg och material i undervisningen. Under läsåret har detta varit ett högaktuellt tema vid Vasa övningsskola. Lärarna har dels jobbat kring dessa frågor i ämnesgrupper inom skolan och dels också tillsammans med lärare från övriga gymnasier i Vasanejden, inom Vi7-nätverket. Förhoppningsvis kan övriga övningsskolor få del av detta arbete via kommande ämnesgruppsträffar som ordnas i LUTO-projektets regi
.
3. Windows 8 tablets i undervisningen
Under läsåret har lärare använt en klassuppsättning Windows 8 tabletter i sin undervisning. Datorerna har varit bokningsbara och har använts inom ett flertal ämnen. Datorerna är så kallade hybrider, dvs. de kan användas som en vanlig laptop med tangentbord men tangentbordet kan också kopplas loss och på så sätt kan man använda den som en fristående pekplatta. Under våren kommer vi att försöka summera och utvärdera om dessa typer av datorer ger något mervärde till undervisningen.

4. Experntäverk – experter online
Vasa övningsskolas gymnasium deltar för tillfället i utvecklingsarbetet kring Expertnätverk i Svenskfinland tillsammans med Karleby svenska gymnasium och Kronoby gymnasium. Projektet fungerar i nära samarbetet med Ekonomiska Informationsbyrån (www.tat.fi) som koordinerar Näringslivets Ungdomsprogram och som upprätthåller webbtjänsten. Syftet är att föra ungdomar, skolvärlden och arbetslivet närmare varandra genom att erbjuda studerande och experter möjligheter till dialog.
Tanken är att en expert kan göra ett virtuellt besök till klassrummet, berättar om ämnet och sitt yrke utgående från sitt eget arbete och sina egna erfarenheter, och svarar på studerandens frågor. På ett behändigt sätt kan ett expertbesök tillföra ny information, nya synvinklar och diskussionsämnen till lektionen. Mera information på finns på www.expertnatverk.fi  och www.asiantuntijaverkosto.fi.

5. Didactor
Didactor är en lärmiljö på nätet och ett digitalt verktyg för läraren. Vid Övningsskolan används Didactor främst inom språkundervisningen men även inom andra ämnen. Elisabeth Horn, lärare i engelska, skrev en artikel om denna lärmiljö i Tutkoke-nyhetsbrevet som utkom i februari. Eftersom arbetet med Didactor också berör sådant som är aktuellt inom LUTO-projektet, bifogas artikeln här.

Andreas Sundstedt, IT-pedagog