Englanti ja ruotsi


Kaikki kielet

Tampereen yliopiston normaalikoulun kielten opettajien blogi, johon on koottu kielten opetuksessa hyväksihavaittuja sovelluksia tvt:n käyttöön.

http://tynkielet.blogspot.fi
_____________________________________________________________

Englanti (Mari Kuusimäki, Joensuun normaalikoulu)

1. YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi: Opiskelijoiden fysiikan tuntemuksen ja pelimaailmankokemusten hyödyntäminen englannin 6. kurssin tunneilla.
Tiivistelmä: Esimerkki opiskelijoita motivoivasta yhteistyöstä oppiaineiden välillä. Universe Sandbox 2 integroidaan osaksi englannin ja fysiikan opetusta.

2. LUOKITTELUT

Kohderyhmä: Lukio


3. KUVAUS

Tämän opetuskäytännön ytimessä on pelillisyyden hyödyntäminen yhdistettynä fysiikan ja englannin kielen opetukseen.

Opiskelijat saavat käyttää yhteensä kolme oppituntia tehtävien syöttämiseen ja esitysten

viimeistelyyn. Kun simulaatiotehtävä on valmis, he harjoittelevat kertomaan siitä englanniksi, mikä kehittää kielitaitoa monipuolisesti ja mielekkäällä tavalla. 

Oppilaille fysiikasta tuttu sisältö ja tehtävän visuaalisuus auttavat sanaston omaksumisessa. Esitys pidetään live-esityksenä, videoidaan tai nauhoitetaan oppilaiden simulaatioon tekemä kommenttiraita.

Muut kurssilaiset saavat uudenlaisen kuuntelukokemuksen, heille myös jaetaan 
keskeinen sanasto opeteltavaksi hyvissä ajoin.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN

Käyttötarkoitus: Menetelmä on tehokas tapa eriyttää ja motivoida esim. fysiikasta kiinnostuneita oppilaita. Se myös mahdollistaa luontevan oppiaineiden välisen yhteistyön sekä opettajien että harjoittelijoiden välillä. Portaalit ja simulaatio-ohjelmat soveltuvat moniin eri oppiaineisin, Universe Sandbox 2 mm. fysiikkaan, matematiikkaan, maantietoon ja biologiaan.
Tarvittavat resurssit: Universe Sandbox 2 tai muu vastaava ohjelma

________________________________________________________________


Englanti (Mari Kuusimäki, Joensuun normaalikoulu)


1. YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi: Chromakey-tekniikan käyttö englannin opetuksessa

Tiivistelmä: Chromakey -sovellus osana kursseilla tehtäviä suullisia harjoituksia. Tekniikka elävöittää opetusta ja tuo motivaatiota suullisten tehtävien laadukkaaseen valmisteluun ja toteutukseen.

2. LUOKITTELUT

Kohderyhmä: Lukio ja yläkoulu

3. KUVAUS

Oppilaat valmistelevat tehtävään sopivan tekstin, jonka he esittävät ja kuvaavat chromakey -tekniikkaan sopivan taustan edessä. Tehtävätyyppejä ja ideoita on lukuisia, mutta mm. haastattelut ja raportoinnit, tv-, sää- ja uutislähetykset, elokuvanäytteleminen ja tilannekohtaisten dialogien lukeminen soveltuvat mainiosti.

Hyvinkin erilaisia kurssisisältöjä (tiede, yhteiskunta, luonto, harrastukset) voidaan muokata sopiviksi tehtäviksi, jolloin myös eri viestintätilanteiden edellyttämä kielenkäyttö hahmottuu oppilaille luontevasti. Kuvamateriaalin avulla oppilaat pystyvät eläytymään tehtäväänsä yksityiskohtaisemmin. 

Parhaimmillaan käytäntö toimii osana mediakasvatusta sekä kehittää englannin kielen lisäksi yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä niin eri oppiaineiden opettajien kuin harjoittelijoidenkin välillä. 

Toimivana esimerkkinä on englannin ja kuvaamataidon yhteistyöstä tehtävä, jossa lukion 5. kurssilla opiskelija kertoo taustalle heijastettavasta teoksesta tai arkkitehtonisesti merkittävästä rakennuksesta.


4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN

Käyttötarkoitus: Green Screen Chroman käyttö osana suullisia harjoituksia.

Tarvittavat resurssit: Soveltuva kangas (vihreä tai sininen), videokamera, hyvä valaistus ja jokin Green Screen -sovellus, esim. Green Screen Movie FX Studio

________________________________________________________________________

Englanti (Annu Ojala, Viikin normaalikoulu):

1.YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi:  Vanhentuneen oppimateriaalin hyödyntäminen ja päivittäminen TVT:ä hyödyntäen.
Tiivistelmä:  Yksi esimerkki, miten vanhentunutta oppikirjatekstiä voi hyödyntää ja päivittää. Tehtävässä yhdistyy ekstensiivinen lukeminen, teemasanaston harjoittelu ja kirjoittaminen (tekstityyppi: sähköposti).

 2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Ensisijaisesti lukio, toimii varmaan myös yläasteen loppupuolella.
 
3. KUVAUS
Oppikirjatekstit vanhentuvat. Kuitenkaan niistä ei aina haluaisi kokonaan luopua, sillä teksti saattaa sisältää hyödyllistä teemasanastoa, jota olisi hyvä harjoittaa. Hyvä esimerkki nopeasti vanhentuvasta aiheesta on taloustilanne, joka on muuttunut radikaalisti sekä Irlannissa että Islannissa viime vuosina.
Muuttuneesta tilanteesta huolimatta olen kuitenkin edelleen luetuttanut Irlannin taloudellista menestystä vuonna 2008 kuvailevan oppikirjan tekstin ensimmäisen sivun (ProFiles 3, s. 58), jossa kaksi henkilöä kertoo miten Irlannin hyvä tilanne vaikuttaa heidän elämäänsä. Teemasanastoa (esim. unemployment, income tax, migrant workers) on työstetty suullisesti. Näkökulma tekstiin on, että tämä oli tilanne 2008.
Seuraavaksi oppilaat ovat lukeneet 1-2 verkosta valmiiksi etsimääni artikkelia, joissa kuvaillaan tilannetta lukuhetkellä. Saamansa päivitetyn tiedon perusteella oppilaat ovat kirjoittaneet sähköpostin jommankumman henkilön (irlantilainen IT-asiantuntija tai puolalainen siirtotyöläinen) ’suulla’ kuvaillen muuttunutta työ- ja elämäntilannettaan kirjoitushetkellä. Sähköpostit ovat olleet kaikkien nähtävillä Yammerissa ja niitä on halutessaan saanut kirjoittaa pareittain.
Tehtävässä on mielestäni yhdistynyt mukavasti kielitaidon eri osa-alueet ja siinä on voinut soveltaa oppimaansa kieliainesta viestinnällisessä tilanteessa. Valmiit linkit ovat nopeuttaneet ja helpottaneet työntekoa, mikä on hyvä, sillä osalle oppilaista tehtävä on vaativa.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Oppimateriaalin päivitys, kielitaidon eri osa-alueita yhdistävä soveltava tehtävä.
Tarvittavat resurssit: Aihetta (esim. Irlannin taloustilanne) käsittelevät ajankohtaiset artikkelit, joihin oppilaille voisi antaa suoraan linkit. Helppo kanava linkkien jakoon (esim. EdModo), mielellään teeman käsittelyä tukevaa sanastoa.Englanti (Annu Ojala, Viikin normaalikoulu): 

1.YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi:  Uusien parien ja ryhmien muodostus yhdistettynä kollokaatioiden kertaamiseen.
Tiivistelmä:  Kollokaatioita/Idiomaattisia ilmaisuja muodostetaan annetuista palasista.  Ilmaisuja muodostettaessa syntyy myös uudet työskentelyparit. Ilmaisujen harjoittelua jatketaan suullisesti.

 2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Yläaste ja lukio. Sopii mielestäni erityisen hyvin lukion suulliselle kurssille, jossa ryhmät hieman pienempiä ja parin vaihtuminen erityisen tärkeää. Parin vaihtuminen on mielestäni tärkeää myös lukion alussa, jotta oppilaat tutustuvat toisiinsa ja kynnys puhua muille vierasta kieltä (toivottavasti) laskee.
 
3. KUVAUS
Joukko ilmaisuja jaetaan kahteen osaan (esim. war and / peace, right and / wrong). Oppilaat saavat ilmaisun puolikkaan paperilapulla. Heidän tulee löytää luokasta oppilas, jonka kanssa puolikkaat muodostavat idiomaattisen ilmaisun.
Ilmaisut voi liittää tiettyyn teemaan, (esim. rikollisuus tai terveydenhuolto) tai ne voivat olla vaikka edellisellä tunnilla käsitellystä tekstistä. Ilmaisut voivat olla sanapareja (esim. crime and punishment, law and order, dead or alive) tai muita aiheeseen liittyviä kollokaatioita (esim. death row, murder conviction, forensic evidence, death penalty, to commit a crime, guilty as charged).  Kun ilmaisut on muodostettu, niitä voi hyödyntää erilaisissa elaborointitehtävissä.
Sanapareja voi muodostaa myös merkityksen kautta (esim. terveydenhoitoon liittyen Problem: cut, Treatment: band aid; Problem: sinusitis, Treatment: antibiotics), jolloin fokus on sanaston kertaus.
Opettajalle uusien, erilaisten ’paritus’-ideoiden keksiminen on hyvää aivojumppaa.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: 1. Oppilaiden sekoittaminen, niin että puhekumppani vaihtuu. 2. Kollokaatioiden/Ilmaisujen/Yhdyssanojen kertaaminen.
Tarvittavat resurssit: Paperia ja sakset, lisäksi mielellään teema tai teksti, johon kollokaatiot voi liittää.Nimi ja oppiaine: Rebekka Pihko, Olli-Pekka Salo, Kaisa Vaaherkumpu ja Marika Paavilainen (Jyväskylän normaalikoulu), ruotsi

1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi:  iMovien käyttö esitysten tekemiseen
Tiivistelmä: iMovie-sovelluksien käyttäminen erilaisten ruotsin tunnilla tehtävien esitysten tekemiseen. 
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat, kielet (sekä reaali- että taito- ja taideaineet)
3. KUVAUS
Ruotsin kielen opetuksessa on käytetty iMovie-sovellusta sekä yläkoululaisten että lukiolaisten kanssa. Sovellus on erinomainen työkalu: se on helppokäyttöinen ja sillä saa aikaan näyttäviä esityksiä, joissa voi yhdistää kuvaa, videota, tekstiä ja ääntä. Esityksien käsikirjoitusta miettiessään oppilaat/opiskelijat hyödyntävät internetiä tiedonhakuun ja luovat kuvien, videoinnin ja äänitysten avulla esimerkiksi oman tarinansa jostain henkilöstä, paikasta, harrastuksesta, teemasta tms.  Oppilaat työstävät mielellään iMovie-projektejaan ja niiden esittely koko luokalle on myös kaikkia kiinnostava vaihe. Jos käytössä on koulun lainattavat iPadit, voi opettaja ladata valmiit työt omaan Dropboxiinsa, jolloin töiden esittäminen on sujuvaa eikä lainalaitteita tarvitse varata esityskerraksi.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Soveltuu kielen, kulttuurin ja eri asiasisältöjen opetukseen. Toimii erityisen hyvin syventämään jonkin teeman (esim. musiikki) oppimista sen jälkeen, kun aihetta on käsitelty kurssilla ja siihen liittyvää sanastoa on opiskeltu.
Tarvittavat resurssit: iPadit, iMovie-sovellus, esitykseen VGA-/HDMI-adapteri tai esim. DropboxNimi ja oppiaine: Sanna Vierimaa (TNK), englanti
1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi:  Wikin projects –työkalun käyttö ryhmätyöalustana
Tiivistelmä:  Työkalun avulla opiskelijoille/ pienryhmille voi antaa omat sivunsa, joille viedä kurssilla tehtävät työt. Samaan ryhmään kuuluvat opiskelijat voivat myös lukea ja kommentoida toistensa töitä sekä työstää yhteisiä projekteja. Sivut voi sulkea muilta ryhmiltä tai pitää kaikille avoimina.
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Lukiossa erityisesti kielet, reaaliaineet
3. KUVAUS
Alla olevassa esimerkissä opiskelijat ovat etsineet läksynä tiettyyn aiheeseen liittyviä artikkeleita, tuoneet ne linkkeinä oman ryhmänsä sivulle ja tehneet niihin sisältökysymyksiä. Tunnilla opiskelijat lukevat oman ryhmänsä artikkeleita, vastaavat kysymyksiin ja keskustelevat ryhmänsä kanssa. Lopuksi artikkeleista haetaan yhdessä uutta/hankalaa sanastoa. 
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Soveltuu yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Opiskelijat voivat lukea, kommentoida ja työstää toisensa töitä tunnilla tai kotona.
Tarvittavat resurssit: Opettaja luo kurssille oman wikin, johon opiskelijat liittyvät jäseniksi.Nimi ja oppiaine: Irmeli Kaustio (TNK), englanti


1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi:  Nettilehti
Tiivistelmä:  IB-lukiolaiset toimittavat nettilehteä. He kirjoittavat mm. arvosteluja, haastatteluja ja artikkeleja. B englannin päättökokeessa on aina kysymys koulun lehteen tulevasta artikkelista (PAPER 2), joten toiminta on tavoitteellista. Opiskelijat panostavat juttuihinsa, koska ne julkaistaan. Lehti toimii myös kunkin opiskelijan kielisalkkuna, jonka avulla he voivat esitellä kielitaitoaan.
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Lehteä voi tehdä millä asteella tahansa ja missä aineessa tahansa. Esimerkiksi fysiikassa, kemiassa tai biologiassa mallia voi ottaa vaikkapa Tieteen kuvalehdestä.

3. KUVAUS
Menetelmän kuvaus:  IB-lukiolaiset toimittavat omaa sähköistä lehteä.
Käytännön kokemuksia:  Käy tutustumassa
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/TurkuIBTimes/
Kokemukset ovat erinomaisen hyviä.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: IB-lukiossa koko kolmen vuoden ajan kirjoittamisen harjoitteluun tähtäimenä loppukokeessa esiintyvien täysin samojen tehtävätyyppien harjoittelu.
Tarvittavat resurssit: Ohjelma on Opetushallituksen kautta tilattuna ilmainen.
Sovellettaessa otettava huomioon:  Ei sovellettavuuteen vaikuttavia ulkoisia muuttujia paitsi, jos Opetushallitus lopettaa ohjelman tarjoamisen oppilaitosten käyttöön ja se muuttuu maksulliseksi.
5. LINKIT JA LIITTEET
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/TurkuIBTimes/
Mikaela Friis ja Anne Osmo (TNK)/ruotsi
A.

1.YLEISTIEDOT
Magazine Factory
Teimme lukion kakkosten kanssa sähköisen sanomalehden, jonka aihepiirinä oli pohjoismainen kulttuuri.
2. LUOKITTELUT
Sopii sekä yläkouluun, että lukioon. Sovellettavissa sekä kieliin että reaaliaineisiin.
3. KUVAUS
Opiskelijat/toimittajat kirjoittavat kohdekielellä lyhyen esittelyn itsestään sekä artikkeleita eri aihepiireittäin (musiikki, kirjallisuus, design jne.)
Käytännön kokemuksia:
Kurssista oli osittain sähköinen koe, joka perustui heidän omiin artikkeleihinsa. Tieto siitä, että lehteä käytettäisiin kurssikokeessa myös motivoi artikkelien tekoon.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Tähän ei tarvita muuta kuin tietokone. Ohjelmaa on helppo käyttää ja kenen tahansa itse opittavissa.
5. LINKIT JA LIITTEET
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/norssikultur/


B.
1.YLEISTIEDOT
Blogien seuraaminen kohdekielellä.
Esim. IB-puolen abin ruotsinkielinen blogi, jossa hän kommentoi kaikenlaisia nuoria kiinnostavia aiheita, myös hyvin henkilökohtaisia asioita, kuten paino-ongelmaansa.
2. LUOKITTELUT
Sopii kaikille lukiolaisille.
3. KUVAUS
Seuraavat noin 3 viikkoa blogia. Kirjoittavat tämän jälkeen 100 sanan pituisen kirjoitelman blogista ja lopuksi esittelevät blogin suullisesti pienryhmissä.
Opiskelijat pitivät harjoituksesta, vaikka yllättyivätkin siitä kuinka haastavaa oli kertoa blogista ruotsiksi ryhmälle. Pyysivät kuitenkin lisää vastaavanlaista harjoitusta.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Tehtävää voi soveltaa kaikkiin vieraisiin kieliin ja tietenkin myös reaaliaineisiin, mikäli löytyy blogeja omasta aihepiiristä.
Itse lisäsin vielä yhdeksi koetehtäväksi vastata Jonttenin paino-ongelma -artikkeliin.
5. LINKIT JA LIITTEET
http://jontten.blogg.se/


C.
1.YLEISTIEDOT
Ordjakt/Sanajahti
Pelaavat joko älypuhelimella tai tietokoneella sanajahti-peliä
2. LUOKITTELUT
Sopii koko lukiolle ja löytyy varmasti usealla eri kielellä.
3. KUVAUS
Sanat ovat jaettu valmiisiin aihealueisiin, joten on helppo valita kurssiin sopivaa sanastoa. Voidaan käyttää esim. virityksenä tai itsenäisenä valmistautumisena kokeeseen.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Koska peliä voi pelata vaikka pelkällä älypuhelimella sitä voi tehdä missä vain, eikä vie paljon aikaa. Puhelimella ohjelma on helpompi, koska antaa valmiit vaihtoehdot, kun taas koneella joutuu itse kirjoittamaan sanat ja siten miettimään oikeinkirjoitusta.
5. LINKIT JA LIITTEET
https://apps.facebook.com/ordjakt/
 
Olli Määttä (HNL), ruotsi ja englanti

1.YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi: Twitter englannin ja ruotsin oppimisessa

Tiivistelmä: Opiskelijat twiittasivat opettajan luomalle twittertilille @alltidsagt opiskeltavaan asiaan liittyviä sanoja, sanontoja, kysymyksiä ja muita toteutuksia tehtävänannosta riippuen. Twitterin dynaaminen linkki, hashtag #, mahdollisti hakujen käytön ja vuorovaikutteisen työskentelyn myös oppituntien ulkopuolella. Twitteristä käytetty termi mikroblogi kertoo hyvin sovelluksen eduista: tuotokset jäävät talteen ja niitä voi kommentoida.

2. LUOKITTELUT

Kohderyhmä: Olen käyttänyt Twitteriä sekä yläkoulussa, että lukiossa kaikilla luokka-asteilla. Tämä kuvaus kertoo kahden lukioryhmän kanssa tehdyistä toteutuksista.

3. KUVAUS

Menetelmän kuvaus: Twitteriä voi hyödyntää kielten oppimisessa monella eri tavalla. Helpoin tapa on se, jota oppilaat ja opiskelijat käyttävät luonnostaan, eli he seuraavat Twitterissä ulkomaalaisia ystäviään, julkkiksia, urheilijoita, uutistoimistoa tai mitä tahansa, joka heitä kiinnostaa. Twitter toimii myös ohjatusti kielten opiskelun viestintäkanavana ja oppimisalustana.
Esimerkkejä: 1. Opiskelijat ja oppilaat twiittasivat kurssin tärkeitä sanoja esimerkiksi hashtagiä #viktigaordtext2 tai #myglossary käyttäen. Opiskelijat vastasivat ryhmän sisällä toistensa twiitteihin suomentamalla toisen opiskelijan twiittaamat tärkeät sanat. 2. Opiskelijat kirjoittivat kurssin aihepiiriin tai kirjan tehtävään liittyviä twitterpäivityksiä käyttäen kaikki samaa hashtagia esim. #famousquotes #pinsammamamma #semesterminnen tai kirjoittivat kysymyksiä twittertohtorille, @twitterdoktorn. 3. Opiskelijat twiittasivat kurssin aiheeseen liittyviä uutisia, artikkeleita tai itse tekemiään QR-koodeja, jotka sisälsivät kurssin sanastoa, tehtäviä tai linkin oppimateriaalin ulkopuolelle. 4. Opiskelijat reagoivat aamun uutisvirtaan twiittaamalla.
Käytännön kokemuksia: Twitterin käyttöönotto opetuksessa alkaa opettajan liittymisellä Twitteriin ja sovelluksen ominaisuuksiin tutustumisella. Juttuun pitää itse uskoa, ennen kuin sitä voi markkinoida muille. Myös opiskelijat tarvitsevat ohjausta liittymiseen, eikä hetikään kaikilla opiskelijoilla ole Twittertiliä.  Olen antanut opiskelijoiden käyttää luomaani tiliä twitterpäivitysten tekoon, twiitannut heidän kirjoittamansa twiitit itse tai käyttänyt paperitwiittipohjia. Paperitwiitit ovat portti twitteriin. Olen kerännyt paperitwiittejä nettihattuun ja antanut hatun kiertää, jolloin kaikki ovat saaneet jonkun toisen twiitin, johon on pitänyt vastata. Eli aina ei teknologian puute tai vastarinta lopeta uuden kokeilua.
 4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Twitter sopii kaikille, kaikkiin aineisiin ja oppimistilanteisiin. Twitter työkaluna on erityisen hyvä osallistaja, se on valtavan demokraattinen ja läpinäkyvä. Se on myös mainio ja nopea viestintäkanava.
Tarvittavat resurssit: Twitter on ilmainen, se vaatii rekisteröitymisen ja opettajan on hyvä luoda kurssille tai koulukäyttöön oma tili. Twitter toimii kaikissa ympäristöissä ja myös mobiililaitteilla.
Sovellettaessa otettava huomioon: Verkostoitunut oppija on utelias oppija. 
5. KUVAKAAPPAUS @alltidsagt -tilin etusivulta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti