perjantai 30. tammikuuta 2015

Vasa övningsskolas gymnasium har redan under flera år varit en del av det som kallas Vi7 gymnasierna. I denna gymnasiering ingår Vörå samgymnasium, Korsholms gymnasium, Vasa gymnasium, Gymnasiet i Petalax, Närpes gymnasium, Kristinestads gymnasium och Vasa övningsskolas gymnasium. Dessa gymnasier har haft ett nära samarbete t.ex. kring distanskurser och man har erbjudit studerande i alla sju gymnasier kurser från en gemensam distanskursbricka.

Senaste och detta läsår har lärarna inom Vi7-ringen, kanske mera än tidigare, arbetat tillsammans med att funder hur digitaliseringen/virtualiseringen av undervisningen och studentexamen påverkar lärarens arbete och studerandes lärande. I skolorna har det jobbats med att planera, genomföra och utvärdera hur man bäst använder sig av elektroniska verktyg och hjälpmedel i undervisning och lärande. Det har ordnats fortbildningar och seminarier där lärarna ofta har träffats i ämnesgrupper för att diskutera olika frågeställningar.

Detta arbete passar mycket bra in även på LUTO-projektets målsättningar så som en öppen verksamhetskultur, nya pedagogiska handlingsmönster med hjälp av digitala verktyg, utvärdering, bedömning och elektroniska prov. Från Vasa övningsskola vill vi därför dela med oss av ett exempel!

Fram för allt under hösten 2014 jobbades det mycket med elektroniska prov inom Vi7 gymnasierna. Lärarna utformade elektroniska prov och många av dem testades även i olika studerandegrupper. Erfarenheter från detta jobb behandlades under ett gemensamt ”sharingseminarium” 17.1.2015. Programmet för denna dag samt länkar till diskussionsprotokoll m.m. finns här: https://abo.onedu.fi/zine/24/cover. Gå gärna in och bekanta er med materialet! Det blev en lyckad dag och vi vill från Vasa övningsskolas håll rekommendera andra övningsskolor att om möjligt ordna liknade tillfällen!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti