tiistai 28. huhtikuuta 2015

YH1-lukiokurssi keskustelevalla ja tutkivalla otteella

Opetusharjoittelijat: Silva Nikka, Jesper Kristiansson ja Ville Salmela

Kurssin ohjaaja: Sakari Suutarinen, Jyväskylän normaalikoulu

Kurssin suunnitteluvaiheessa sovittiin ensimmäisenä yhteisesti kurssin suurista linjoista ja työtavoista. Yksi kurssin toteuttamisen reunaehto oli niin sanotun ”perinteisen” opettajajohtoisen opetuksen välttäminen ja sen korvaaminen opiskelijoista lähtevällä tutkivalla otteella. Suunnitteluvaiheessa muodostettiin alustava kurssirunko, joka rakennettiin opetussuunnitelman pohjalta. Kurssin läpi kantavaksi teemaksi valikoitui opiskelijoiden omien vaikuttamis-mahdollisuuksien tiedostaminen. Koska yhteiskuntaan liittyvä tieto on usein vahvasti näkökulmasta riippuvaista, kantavaksi työtavaksi valittiin keskustelupainotteisuus, jonka tarkoitus oli myös antaa opiskelijalle mahdollisuus ja tilaa paitsi muodostaa käsiteltävästä asiasta oma mielipiteensä, myös esittää se muille. Opiskelijat myös osallistettiin kurssin suunnitteluun kurssin ensimmäisellä tunnilla, jolla opiskelijat saivat ryhmissä pohtia heitä kiinnostavia aiheita ja työtapoja, joita he kurssille toivoivat. Kurssilla ei pidetty lainkaan perinteistä loppukoetta, vaan kurssi arvioitiin kolmen kirjallisen tehtävän perusteella. Lisäpisteitä oli mahdollista saada tuntiaktiivisuudesta sekä ”Quest-tehtävistä”, jotka olivat opiskelijoille vapaaehtoisia lisätehtäviä. Suuri osa opiskelijoista teki jokaisen tehtävän. Esseiden kirjoittamisen uskoimme ohjaavan syvällisempään tiedonrakentamisprosessiin ja pysyvämpiin oppimistuloksiin kuin kokeen ja kokeeseen lukemisen.
Kurssi vietiin läpi keskusteluun ja tutkivaan otteeseen kannustavalla työtavalla. Opiskelijat jaettiin kurssin alussa pienryhmiin, joissa he työskentelivät jokaisella tunnilla. Ryhmiä vaihdettiin virkistykseksi kurssin puolessa välissä. Luokkatila oli järjestetty siten, että opiskelijat istuivat ryhmäpöydissä, joissa keskustelua käytiin.
Jyväskylän normaalikoulun lukiossa jokaisella lukiolaisella on käytössään henkilökohtainen tablet-tietokone (iPad), jota pyrittiin hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä kaikki käytetty materiaali jaettiin opiskelijoille sähköisessä muodossa Showbie-alustan kautta. Showbie-alustaa käytettiin myös kurssin aikana tehtävien arvioitavien tehtävien ohjeistamiseen ja palauttamiseen. Tablet-laite mahdollisti myös monipuolisten tietolähteiden hyödyntämisen opetustilanteissa; internetin käyttö mahdollisti tiedonhaun muiden muassa sähköisistä lehtiartikkeleista ja viranomaisten internet-palveluista. Opiskelijat myös toteuttivat ryhmissään esityksen Keynote-ohjelmalla, joka jaettiin Showbie-alustalla kaikille kurssilaisille. Tablet-laitteiden ansiosta paperisia monisteita tai muita materiaaleja ei tarvinnut käyttää käytännössä lainkaan. Oppilaiden ennakkokäsitysten kartoittamiseen ja niistä keskustelemisen avaamiseen käytettiin satunnaisesti Padlet-ohjelmaa, joka mahdollisti ajatusten ”kirjoittamisen kaikkien nähtäville”. Tällä pyrittiin rohkaisemaan erityisesti sellaisia opiskelijoita osallistumaan, joiden kynnys esimerkiksi viittaamiseen on korkeampi. Padletia hyödynnettiin myös kurssilla tehdyssä vaalipaneelisimulaatiossa simuloimaan sosiaalisen median roolia.

Kokemustemme mukaan järjestely toimi erinomaisesti; materiaalit olivat tablet-laitteiden ansiosta kaikilla mukana ja käytettävissä jokaisella tunnilla. Laitteet myös mahdollistivat opettajille monipuolisempien tehtävien laatimisen ja toteuttamisen sekä tehtävien arvioimisen yhteistyössä. Vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman mukaan yksi yhteiskuntaopin opetuksen keskeisistä tavoitteista on, että opiskelija pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota”. Katsomme, että tablettien avulla ajankohtaista tietoa opetustilanteissa etsien ja hyödyntäen pystyimme vastaamaan tähän tavoitteeseen huomattavasti paremmin kuin pelkän oppikirjan ja mahdollisten monisteiden avulla olisi ollut mahdollista. Lukiolaisilta kerättiin kurssin lopussa palaute. Sen mukaan opiskelijat kokivat iPadeilla tehdyt tehtävät sopivan vaikeiksi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti